پازل سه بعدی استپ در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول: ۱۴ برگ و ۴۰ قطعه

ویرایش دوم: ۱۸ برگ و ۳۵ قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

راهنمای ساخت

ویرایش اول

ویرایش دوم

راهنمای ساخت استپ
راهنمای ساخت استپ
error: Content is protected !!

فهرست اصلی