راهنمای ساخت

پازل سه بعدی بامزی در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش شماره یک: 11 برگ و 90 قطعه

ویرایش شماره سه: 14 برگ و 50 قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول

پازل سه بعدی اریگا
راهنمای ساخت بامزی
پازل سه بعدی اریگا
پازل سه بعدی اریگا
error: Content is protected !!

Main Menu