راهنمای ساخت

پازل سه بعدی بامزی در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش شماره یک: ۱۱ برگ و ۹۰ قطعه

ویرایش شماره سه: ۱۴ برگ و ۵۰ قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول

راهنمای ساخت بامزی

ویرایش دوم

error: Content is protected !!

فهرست اصلی