راهنمای ساخت

پازل سه بعدی یوشی در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول: 3 برگ و 14 قطعه

ویرایش دوم: 3 برگ و 4 قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول

راهنمای ساخت

ویرایش دوم

راهنمای ساخت یوشی
error: Content is protected !!

Main Menu