راهنمای ساخت

پازل سه بعدی رانر در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول: 11 برگ و 52 قطعه

ویرایش دوم: 14 برگ و 32 قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول

رانر ببر
رانر ببر

ویرایش دوم

راهنمای ساخت رانر - ویرایش 2
راهنمای ساخت رانر - ویرایش 2
error: Content is protected !!

Main Menu