راهنمای ساخت

پازل سه بعدی قلب ( جعبه ) در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول: ۱۴ برگ و ۵۸ قطعه (کد کالا ۱۴۰ و ۱۴۱)

ویرایش دوم: ۱۱ برگ و ۲۲ قطعه (کد کالا ۱۴۲ و ۱۴۳)

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول - کد ۱۴۰ و ۱۴۱

راهنمای ساخت قلب جعبه
راهنمای ساخت قلب جعبه
راهنمای ساخت قلب جعبه

ویرایش دوم- کد ۱۴۲ و ۱۴۳

قلب

 

error: Content is protected !!

فهرست اصلی