پازل سه بعدی لکسی روی دیوار در دو مدل فیزیکی و آماده چسباندن عرضه شده است. 

هر دو مدل تعداد قطعات یکسانی دارند و تنها تفاوت در روش ساخت میباشد، بنابر این در این صفحه هر دو راهنمای ساخت برای پازل های “فیزیکی” و “آماده چسباندن!” قرار داده شده است.

راهنمای ساخت پازل "فیزیکی"

راهنمای ساخت

راهنمای ساخت پازل "آماده چسباندن!"

پازل سه بعدی اریگا
گربه روی دیوار
گربه روی دیوار
error: Content is protected !!

Main Menu