قلب ها را باید ساخت

پازل سه بعدی قلب جعبه

کاغذی هایش با تو میتپند...

پازل سه بعدی اریگا
چه فرقی میکند قلب کاغذی چه کسی باشد؟ چه فرقی میکند خورشید امروز قلبش را گرم کرده یا نه؟ چه فرقی میکند که چه زمانی میتپید و گرم بود؟ اکنون یک قلب کاغذی در دستان توست تا ساخته شود. شاید روزی در دستان کودکی باشد و زمانی در دستان کهنسالی. قلب ها را باید ساخت. همه قلب ها را باید برای خود کرد. باید به آن ها صدای تپیدن بدهی. باید به آن ها هوا بدهی. باید قلبت را هدیه بدهی تا زمانی، پر تپش به تو برگردد.

مهسا کاشانی

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!

Main Menu