کیسی شمشیرباز

کیسی نشسته

به دنبال دزد بود ...

کیسی کیسی گربه شمشیرباز اریگا بود. قدرت فوق العاده زیاد اون توی جنگیدن باعث شده بود که به خودش زیادی مغرور بشه. این دقیقا همون چیزی بود که همه ازش فراری بودن چون ذره ای مهربونی و عطوفت توی رفتار کیسی وجود نداشت. روزها گذشت تا حیوون های اریگا متوجه شدن توی سرزمینشون دزد پیدا شده. کیسی شب ها وقتی همه خواب بودن شمشیرش رو بر میداشت و از خونه میرفت بیرون تا بتونه دزد رو پپیدا کنه. چند شب به همین منوال گذشت تا کیسی متوجه شد ار انتهای علفزار صدای سریع دویدن میاد. برای همین بدنش رو حسابی تا جایی که میتونست کشید و با یک حرکت سریع خودشو پرت کرد وسط بوته ها. کیسی تونسته بود بدون اینکه از شمشیرش استفاده کنه خیلی سریع دزد بدجنس رو دستگیر کنه.

صبح روز بعد که این خبر توی اریگا پیچید شور و هیجان جدیدی در مورد کیسی به راه افتاده بود و حیوون ها همه برای اینکه بتونن از کیسی تشکر کنن دورش جمع شدن و به افتخارش دست زدند.

مهسا کاشانی

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!

Main Menu